Chi tiết

Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2022

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                                                                                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHU VĂN AN                                                                                                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 152A/TB-ĐHCVA                                                                                                                                                                  Hưng Yên, ngày 15 tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc triển khai “Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS

năm 2022”

 

Thực hiện Công văn số 2295/SGDĐT-CTTT-GDCN ngày 10/11/2022 về việc triển khai “Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022” của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên;

Nhà trường thông báo tới sinh viên, học viên đang học tại Trường Đại học Chu Văn An những nội dung sau:

1. Chủ đề của Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022 của Việt Nam là “Chấm dứt dịch HIV- Thanh niên sẵn sàng”

2. Khẩu hiệu Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022 là:

          - Cộng đồng chung tay - kết thúc đại dịch AIDS;

          - Tuổi trẻ sang tạo - hành động vì một Việt Nam không còn AIDS;

          - Tuổi trẻ chung vai, vì một ngày mai không còn HIV/AIDS!;

          - Xét nghiệm là cách duy nhất để biết tình trạng nhiễm HIV của mình;

          - Tuân thủ điều trị ARV để đạt được K=K;

          - Người có hành vi nguy cơ cao nên xét nghiệm HIV định kỳ 6 tháng/lần;

          - Tham gia bảo hiểm y tế là cách tốt nhất đẻ người nhiễm HIV được điều trị liên tục, suốt đời;

          - Hãy sử dụng bao cao su để bảo vệ bạn và người thân;

          - Không kỳ thị phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS;

          - Nhiệt liệt hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022”.

3. Cán bộ quản lý lớp, giáo viên chủ nhiệm lớp thường xuyên tuyên truyền, phổ biến tới sinh viên, học viên của lớp mình đảm nhiệm. Theo dõi tình hình thực hiện của sinh viên, học viên, lấy đây là một trong những tiêu trí đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên theo Quy chế của Nhà trường. Đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện về Phòng Quản lý sinh viên và tư vấn việc làm trước ngày 10/12/2022 để Phòng tổng hợp trình Ban Giám hiệu báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên

Nơi nhận:

 

- Sinh viên, học viên (để thực hiện);

- Quản lý lớp, Chủ nhiệm lớp (để phổ biên);                                                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

- Ban Giám hiệu;

- Lưu: VT, QLSV.

                                                                                                                                  GS.TS. Hoàng Thế Liên