Chi tiết

Hướng giải quyết đơn xin nghỉ phép, đơn xin nghỉ học của sinh viên

                  Hướng giải quyết đơn xin nghỉ phép, đơn xin nghỉ học của sinh viên
 
Thực hiện theo Quyết định số 199/QĐ-ĐHCVA ngày 29/11/2022 về việc ban hành Quý chế công tác sinh viên của Trường Đại học Chu Văn An;
Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 18/03/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học.
 
Căn cứ tính hình học tập và rèn luyện của sinh viên đang học tại Trường, Nhà trường quy đinh về việc giải quyết đơn xin phép nghỉ học của sinh viên đại học.
Sinh viên xem chi tiết: tại đây