HƯỚNG DẪN ĐĂNG K TN CHỈ
(Sinh vin thực hiện theo cc bước sau)

Bước 1: Sinh vin tch chọn vo những học phần trong học kỳ, đối với những học phần Tự chọn sinh vin chọn

Bước 2: Bấm nt Đăng k lớp tn chỉ để chuyển đến bước chọn lớp học tn chỉ

Bước 3: Sinh vin tch chọn vo một lớp tn chỉ trong cc lớp tn chỉ của một mn học

Bước 4: Bấm nt Lưu kết quả đăng k để hon tất đăng k học

Bước 5: Kiểm tra lại cc lớp tch chỉ đ đăng k v bấm nt In kết quả đ đăng k học để theo di lịch học v nộp học ph