Chi tiết

Triển khai, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn, an ninh mạng

Thực hiện công văn số 2509/SGDĐT-CTTT-CDCN về việc triển khai, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn, an ninh mạng ở các cơ sở giáo dục trên địa bàn;

Căn cứ Luật an ninh mạng số 24/2018/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2018 và các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng internet, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên internet.

Căn cứ Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Nhà trường thông báo, quán triệt tới sinh viên đang học tại trường Đại Học Chu Văn An.

Nội dung chi tiết xem tại đây